+
آب می جوشد ز کوه در چشمه سار اخلمد تا دهد زیبائی اش بر آبشار اخلمد می دهد بوی بهشت در موسم فصل بهار از قدم های نسیم پونه زار اخلمد می زند لبخند پرواز سایه مهر خدر همنشین مهربانی است با حصار اخلمد کوچه باغ های حسرده زیر پای بوی گل آدمی را می کند مست و خمار اخلمد شکر می گویم هزار بار من خدای مهربان در طواف مسجد پای چنار اخلمد شاعر محترم : برادر حسین پروازی


جمعه 22 اردیبهشت 1391

عنوان آخرین یادداشتها