+ و اما پرسنل اجرایی تیم ملی والیبال اخلمد !!
مسئول پشتیبانی تیم مدیریت فروش بلیت ورزشگاه ایشون توپ جمع کن هم هستند و البته از دست اندرکاران حراست هم... این آقا هم رئیس حراست ورزشگاه هستند این هم نمایی از تماشاگران حاضر در سکوی تماشاگران ورزشگاه و در آخر, پدیده این سری از مسابقات ...


پنج‌شنبه 19 مرداد 1391

عنوان آخرین یادداشتها